Deel VI: Algemene voorwaarden kaarthouder

Mastercard Concierge Service biedt in aanmerking komende kaarthouders een oproepbaar Lifestyle Manager-team voor informatie en hulp bij het organiseren van het persoonlijke en professionele leven. De dienst regelt op verzoek van de kaarthouder het boeken van reizen, het reserveren van een tafeltje in een restaurant, toegang tot nachtclubs, kaartjes voor evenementen, vrijetijdsactiviteiten en nog veel meer.

 

Om toegang te krijgen tot de dienst, kunnen kaarthouders die in aanmerking komen een Lifestyle Manager bellen. Om zich voor de dienst aan te melden, moeten kaarthouders de eerste cijfers van hun in aanmerking komende kaart, hun voor- en achternaam en hun contactgegevens verstrekken. Eenmaal geregistreerd voor de dienst, hebben kaarthouders gratis telefonisch of per e-mail toegang tot deze dienst. Verzoeken per e-mail kunnen alleen worden ingediend als de kaarthouder de registratie heeft voltooid.

 

 

Deel A: Voordeelvoorwaarden

 

Programmavoorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die zijn besteld bij of geleverd aan u door Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep. Door diensten aan te vragen van Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep, gaat u ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op die diensten en uw bestelling.

 

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIES

 

1.1   In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 

Voordelen: de voordelen die door leveranciers aan leden ter beschikking worden gesteld.

 

Voorwaarden: deze voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met artikel 9.5.

 

Lid: een persoon die is geregistreerd als deelnemer aan het programma.

 

Lidmaatschap: lidmaatschap van het programma.

 

Membership Club: Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep

 

Verzoek: een verzoek om levering van goederen en/of diensten door een derde partij bij Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep namens een lid.

 

Diensten: de conciërge- en lifestylebeheerdiensten die door Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep aan zijn leden worden geleverd als onderdeel van het lidmaatschap.

 

Leverancier: de leverancier die is ingeschakeld door Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep namens en als vertegenwoordiger van een lid om goederen en/of diensten aan dat lid te leveren.

 

1.2 Onder deze voorwaarden zijn de volgende regels van toepassing:

(a) een persoon omvat een natuurlijke persoon, een vereniging of rechtspersoon (met of zonder rechtspersoonlijkheid);

 

(b) een verwijzing naar een partij omvat haar persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden;

 

(c) een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of wettelijke bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling omvat alle ondergeschikte wetgeving die is gemaakt op grond van die wet of wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld;

(d) elke zin die door de termen wordt geïntroduceerd, met inbegrip van, in het bijzonder of een soortgelijke uitdrukking, moet worden uitgelegd als illustratief en mag de betekenis van de woorden die aan die termen voorafgaan niet beperken; en

 

(e) een verwijzing naar schriftelijke of geschreven e-mails.

 

2. AANMELDEN VOOR LIDMAATSCHAP

 

2.1 U bent verplicht om de juiste persoonsgegevens te verstrekken wanneer u het lidmaatschap aanvraagt. Als u dit niet doet, kunnen uw lidmaatschap en alle volgende transacties ongeldig worden. Uw verantwoordelijkheid om nauwkeurige informatie te verstrekken is een continue verplichting en u moet Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep onmiddellijk op de hoogte stellen als de informatie die u verstrekt in verband met uw lidmaatschap verandert.

 

2.2 Uw lidmaatschap is persoonlijk voor u. U bent ervoor verantwoordelijk dat niemand (behalve uw persoonlijke assistent namens u) uw lidmaatschap gebruikt.

 

2.3 Wij zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met het privacybeleid van Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep, waarvan de verdere details zijn uiteengezet in artikel 10.1. Houdt u er rekening mee dat alle informatie die u ons verstrekt, op onze beveiligde servers wordt opgeslagen. Alle betalingstransacties die door ons of door onze gekozen externe betalingsverwerkers worden uitgevoerd, worden gecodeerd met behulp van Secured Sockets Layer-technologie.

 

3. LEVERING VAN DIENSTEN

 

3.1 Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep leveren het lid tijdens het lidmaatschap diensten in overeenstemming met de specifieke verzoeken van het lid. Dit is op voorwaarde dat Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep niet verplicht zijn om de levering van goederen en/of diensten te faciliteren als deze naar eigen goeddunken de toepasselijke wetten, normen en/of voorschriften in het relevante rechtsgebied schenden of in strijd zijn met goede smaak en fatsoen.

 

3.2 Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zullen redelijke inspanningen leveren om binnen de vermelde prestatiedata te leveren. Echter zijn dergelijke data slechts schattingen en is tijd niet essentieel voor de uitvoering van de diensten.

 

3.3 Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in de diensten als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidseisen, en als die geen wezenlijke invloed hebben op de aard of kwaliteit van de diensten. Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zullen het lid in een dergelijk geval op de hoogte stellen.

 

3.4 Buiten normale kantooruren (of zoals van tijd tot tijd anders vereist), kunnen vragen en/of verzoeken van leden voor assistentie worden doorgestuurd naar een alternatief Quintessential (UK) Limited-kantoor en leden van de bedrijvengroep. Op dergelijke momenten worden diensten mogelijk in de Engelse taal verleend.

 

3.5 U erkent dat Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zich het recht voorbehouden om provisies te accepteren voor de levering van producten of het uitvoeren van diensten door een leverancier.

3.6 Telefoongesprekken met Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep kunnen voor trainings- en kwaliteitscontroledoeleinden worden gemonitord of opgenomen.

 

3.7 Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zullen de diensten met redelijke zorg en vaardigheid leveren en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in overeenstemming met uw verzoeken en redelijke instructies van tijd tot tijd.

 

3.8 Restaurants en clubs:

 

(a) Wanneer u gebruik maakt van de restaurantreserveringsdienst, machtigt u ons hierbij om uw betaalkaart te debiteren voor een door ons namens u aan het restaurant betaalde borg, die vervalt als u de reservering annuleert.

 

(b) Wanneer u gebruik maakt van de restaurantreserveringsdienst, gaat u ermee akkoord dat wanneer u een restaurantreservering binnen 24 uur annuleert nadat de restaurantreservering is gemaakt, u geen recht hebt op enige terugbetaling van het betaalde bedrag om de reservering te garanderen, inclusief de terugbetaling van een eventuele aanbetaling.

 

(c) Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep behouden zich het recht voor om restaurantreserveringsverzoeken van leden te weigeren als leden herhaaldelijk hun boekingen niet nakomen of voortdurend het annuleringsbeleid schenden.

 

(d) Toelating van leden tot clublokalen is te allen tijde naar eigen goeddunken van de leverancier van de club en Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zijn niet aansprakelijk indien een lid de toegang tot een club wordt geweigerd.

 

3.9 Kaartjes:

 

(a) Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep kunnen via een van zijn ticketverkooppartners mogelijk 'beste tickets' voor u verkrijgen voor uitverkochte evenementen. Houdt u er rekening mee dat door Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep te instrueren om dergelijke kaartjes namens u te verkrijgen, u ermee instemt kaartjes boven de nominale waarde te kopen en dat de totale kosten mogelijk inclusief servicekosten aan Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep bevatten als onderdeel van onze dienstverlening om de zitplaatsen voor u te bemachtigen. Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zijn niet de verkoper van de kaartjes en zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van uw bestelling.

 

(b) Alle dergelijke kaartjes en ticketverkooppartners (als verkopers van de transactie) hebben hun eigen algemene voorwaarden (die wij u aanraden te lezen). Dergelijke voorwaarden bevatten waarschijnlijk voorwaarden die aangeven dat de verkoop van kaartjes definitief is en dat na aankoop geen restitutie zal worden verleend. Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep kunnen u geen restitutie verlenen of namens u een dergelijke restitutie verkrijgen.

 

(c) In het geval dat een show/optreden rechtstreeks door de artiest/promotor wordt geannuleerd, is het mogelijk dat de nominale waarde van de betreffende kaartjes wordt terugbetaald.

 

(d) Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep of zijn ticketverkooppartner verzenden via bezorgdiensten uw kaartjes tegen standaardtarieven. Houdt u er rekening mee dat Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep niet aansprakelijk zijn voor het niet bezorgen van de kaartjes door bezorgdiensten.

 

4. EEN VERZOEK INDIENEN

 

4.1 Een lid kan na registratie telefonisch (uitgezonderd sms-berichten) of per e-mail een verzoek indienen.

 

4.2 Leden moeten altijd in eerste instantie contact opnemen met hun eerste kantoorcontactpunt om alle verzoeken (inclusief internationale verzoeken) te beheren.

 

4.3 Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep behouden zich, redelijk handelend, het recht voor om diensten in te trekken en/of om verzoeken naar eigen goeddunken te weigeren.

 

4.4 Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zijn niet in staat of niet verplicht om elk ​​verzoek te behandelen. Zij zullen het lid zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren.

 

4.5 U verbindt zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt met het oog op het boeken, bestellen of kopen van producten of diensten correct zijn, dat de Mastercard die u van tijd tot tijd gebruikt uw eigendom is en dat u voldoende geld heeft om de kosten van het product of de dienst te dekken.

 

4.6 Van tijd tot tijd kan de aanschaf of verlening van bepaalde diensten, producten of voordelen een Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep servicekosten of administratiekosten met zich meebrengen (waarvan u vooraf op de hoogte wordt gesteld en die kunnen variëren tussen Quintessively (UK) Limited en kantoren van de bedrijvengroep). In dat geval machtigt u Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep hierbij om uw Mastercard te debiteren voor dergelijke administratiekosten of, als alternatief, u dergelijke vergoedingen of kosten in rekening te brengen.

 

5. ANNULERINGEN, TERUGBETALINGEN EN RETOURZENDINGEN

 

5.1 Het lid erkent dat de verkoopovereenkomst voor de levering van goederen en/of diensten die is gemaakt als gevolg van een verzoek tussen het lid en de relevante leverancier en dat Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep geen partij is bij zo'n contract. Annulering van contracten met leveranciers dient rechtstreeks aan de leverancier te worden gericht en is onderworpen aan het beleid van de leverancier.

 

5.2 Als een verzoek voor een specifiek product of dienst niet beschikbaar is, kan Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep u vervangende producten of diensten aanbieden met een vergelijkbare beschrijving en standaard. U kunt naar eigen goeddunken dergelijke vervangende producten en/of diensten weigeren en een volledige terugbetaling aanvragen in het geval er al een betaling aan de leverancier is uitgevoerd voor het niet-beschikbare product of dienst.

 

5.3 Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of misleidende beschrijvingen.

 

5.4 Voor alle producten en diensten is onmiddellijke betaling verschuldigd als de bestelling bij de desbetreffende leverancier is aanvaard.

 

5.5 Het lid erkent verder dat voor goederen die namens hem of haar door Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep rechtstreeks bij een leverancier zijn gekocht, retouren en uitwisselingen onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden van die leverancier en dat retouren of het ruilen van gekochte goederen mogelijk niet altijd is toegestaan. In gevallen waarin Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep wordt gevraagd om een ​​specifiek artikel voor een lid te kopen, informeren Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep het lid van tevoren over het restitutie- en omruilbeleid van die leverancier. Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zijn niet aansprakelijk jegens het lid wanneer een leverancier het retourneren of ruilen van een artikel niet accepteert.

 

5.6 Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van het lid om alle bewijzen van retourzending van goederen aan een leverancier te bewaren. Wij raden aan goederen aangetekend te retourneren of via een ander soortgelijk middel om de datum van de retourzending vast te stellen en de retourzending te volgen.

 

5.7 Wij zullen u informeren wanneer wij merken dat een terugbetaling van een bestelling door een leverancier is verwerkt.

 

5.8 Als bestellingen buiten de EU worden afgeleverd, worden eventuele toepasselijke douanerechten en omzetbelastingen niet terugbetaald via Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het lid om dergelijke gelden terug te vorderen. Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zijn niet aansprakelijk voor artikelen die in het bezit zijn van een douane- of grensagentschap.

 

5.9 In het geval van premium koeriersdiensten, als het lid niet op het opgegeven afleveradres is om zijn bestelling op het geplande tijdstip te ontvangen, kan het lid extra kosten in rekening gebracht worden voor volgende pogingen om de goederen opnieuw af te leveren.

 

6. LEVERANCIERS

 

6.1 Leveranciers zijn verantwoordelijk voor het leveren van de diensten, producten en voordelen die u ons vraagt ​​om van tijd tot tijd namens u te bestellen. Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zullen namens u met leveranciers communiceren, tenzij het passender is om rechtstreeks met de leverancier contact op te nemen.

 

6.2 Leveranciers kunnen hun eigen voorwaarden opleggen die in ieder geval van toepassing zijn op de levering van goederen en/of diensten door die leverancier aan u. Deze voorwaarden zijn bindend voor u op het moment van bestelling.

 

6.3 Wanneer u een product of dienst bestelt of toegang krijgt tot een voordeel, kan het zijn dat u uw Mastercard-gegevens moet verstrekken. Als u Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep verzoekt en machtigt om uw Mastercard te gebruiken om een ​​leverancier voor producten of diensten te betalen, erkent en gaat u ermee akkoord dat Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep geen aansprakelijkheid of op welke manier dan ook verantwoordelijk zijn voor het gebruik van uw Mastercard, op voorwaarde dat Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep in overeenstemming handelen met de instructies die u in verband daarmee hebt gegeven.

 

6.4 U erkent dat de voordelen onderhevig zijn aan beschikbaarheid en van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen veranderen.

 

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1 Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep uit voor:

 

(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers;

 

(b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of

 

(c) schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door paragraaf 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982 (gebruik en bezit).

 

7.2 Behoudens artikel 7.1:

 

(a) Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zijn niet aansprakelijk jegens het lid, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht of anderszins, voor winstderving, zakelijke verliezen, uitputting van goodwill en/of vergelijkbare verliezen, verlies van verwachte besparingen, verlies van goederen, verlies van contract, verlies van gebruik, verlies of corruptie van gegevens of informatie, direct of indirect, gevolgschade of puur economisch verlies, kosten, schade, lasten of uitgaven die voortvloeien uit of in verband staan met het lidmaatschap; en

 

7.3 Uw contract voor de levering van producten of diensten wordt uitsluitend gesloten met de desbetreffende leverancier. Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep treden op als agent voor de leverancier en, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, uw rechten en rechtsmiddelen tegen de leverancier.

 

7.4 U erkent dat elk contract dat u met een leverancier aangaat een onafhankelijk contract is. Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor enige handeling of weglating van een leverancier of verlies dat u lijdt als gevolg van een handeling of nalatigheid van een leverancier, al dan niet geregeld via de Quintessential ( UK) Limited en leden van de bedrijvengroep.

 

7.5 Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies, schade, kosten, uitgaven of andere aanspraken op schadevergoeding die voortvloeien uit onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige verzoeken of instructies of die ontstaan door late aankomst of niet-aankomst.

 

7.6 Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep zijn niet aansprakelijk jegens u of in schending van deze voorwaarden als gevolg van enige vertraging in het uitvoeren of het niet nakomen van verplichtingen van Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep met betrekking tot de diensten, als de vertraging of storing het gevolg was van een oorzaak buiten de redelijke controle van Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep.

 

7.7 Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, zijn alle garanties en andere voorwaarden geïmpliceerd door de wet of bepalingen, voor zover toegestaan ​​door de wet, uitgesloten van deze voorwaarden.

 

7.8 Dit artikel 8 blijft van kracht na beëindiging van deze voorwaarden.

 

8. AANVANG EN BEËINDIGING

 

8.1 Deze voorwaarden worden van kracht en zijn bindend voor Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep (UK) Limited na acceptatie door Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep van uw lidmaatschap. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de duur van uw lidmaatschap en houden pas op bij het verstrijken of beëindigen van uw lidmaatschap. U gaat ermee akkoord dat uw enige rechten en rechtsmiddelen onder deze voorwaarden tegen Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep (UK) Limited gelden en geen andere entiteit.

 

9. ALGEMEEN

 

9.1 Privacy en gegevensbescherming

 

De diensten en uw lidmaatschap zijn onderhevig aan het privacybeleid van Quintessential (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep, opgenomen in deze voorwaarden, die te allen tijde van toepassing zijn met betrekking tot alle gegevens die wij van u verzamelen.

 

9.2 Overdracht en onderaanneming:

 

(a) Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep kunnen op elk moment alle of een deel van zijn rechten onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of op een andere manier verhandelen en op elke manier al zijn verplichtingen onder deze voorwaarden aan een derde partij of agent delegeren.

 

(b) Het lid mag niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep, alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden rechten toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of op een andere manier afhandelen.

 

9.3 Verklaring van afstand:

(a) Een verklaring van afstand van enig recht onder deze voorwaarden is alleen effectief als deze schriftelijk is en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige toekomstige schending of wanbetaling. Geen enkel falen of vertraging door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder deze voorwaarden of door de wet vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch belet of beperkt dit de verdere uitoefening ervan. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken.

(b) Tenzij specifiek anders bepaald, zijn de rechten die voortvloeien uit deze voorwaarden cumulatief en sluiten deze de door de wet verleende rechten niet uit.

 

9.4 Opzegging:

 

(a) Als een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit van mening is dat een bepaling van deze voorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, verwijderd. De geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverlet.

 

(b) Als een ongeldige, niet-afdwingbare of illegale bepaling van deze voorwaarden geldig, afdwingbaar en legaal zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, is de bepaling van toepassing met de minimale wijziging die nodig is om deze legaal, geldig en afdwingbaar te maken.

 

9.5 Variatie: Quintessively (UK) Limited en leden van de bedrijvengroep kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en zullen door de kaartuitgever tijdig op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van uw lidmaatschap houdt in dat u dergelijke variaties op deze voorwaarden accepteert.

 

9.6 Geen partnerschap: Niets in deze voorwaarden is bedoeld, of wordt geacht een partnerschap of joint venture van welke aard dan ook tussen een van de partijen te vormen, noch vormt een partij de agent van een andere partij voor welk doel dan ook. Geen enkele partij heeft de bevoegdheid om op enigerlei wijze op te treden als agent voor de andere partij.

 

9.7 Derden: Een persoon die geen partij is bij deze voorwaarden heeft geen rechten onder of in verband daarmee.

 

9.8 Toepasselijk recht en rechtsgebied: Deze voorwaarden, en elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of in verband daarmee of het onderwerp of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving. De partijen zijn onherroepelijk onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

 


 

Deel B: PRIVACYBELEID