Del VI: Villkor för kortinnehavare

 

Del A: Förmånsvillkor

 

Programvillkor

 

Dessa Villkor gäller för alla tjänster som du beställer av, eller som tillhandahålls till dig av, Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp. Genom att begära tjänster från Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp samtycker du till att dessa Villkor ska gälla för tjänsterna och för din beställning.

 

1. DEFINITIONER OCH TOLKNING

 

1.1   I dessa Villkor gäller följande definitioner:

 

Förmåner: avser de förmåner som Leverantörerna tillgängliggör för Medlemmarna.

 

Villkor: avser dessa villkor inklusive ändringar som allt emellanåt kan göras i enlighet med paragraf 9.5.

 

Medlem: avser en person som är registrerad som medlem i Programmet.

 

Medlemskap: avser medlemskap i Programmet.

 

Medlemskapsklubben: avser Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp.

 

Förfrågan: avser en förfrågan som en Medlem riktar till Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp om att ordna med leverans av varor och/eller tjänster från en tredje part för Medlemmens räkning.

 

Tjänster: avser concierge- och livsstilshanteringstjänster som Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp tillhandahåller till sina Medlemmar som en del av deras Medlemskap.

 

Leverantör: avser en leverantör som anlitas av Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp på uppdrag av och som ombud för en Medlem för att tillhandahålla varor och/eller tjänster till den Medlemmen.

 

1.2 I dessa Villkor gäller följande regler:

(a) En person kan innebära en fysisk person, ett företag eller en förening (oavsett om den är en egen juridisk person eller ej).

 

(b) Hänvisning till en part omfattar även dennes personliga ombud, efterträdare eller tillåtna övertagare.

 

(c) Hänvisning till en lag eller föreskrift omfattar även revidering eller nyinförande av sådan lag eller föreskrift. Hänvisning till en lag eller föreskrift omfattar även all underordnad lagstiftning som har införts under den aktuella lagen eller föreskriften, även i reviderad eller nyinförd form.

(d) Varje fras som inleds med termer som inklusive, omfattar, i synnerhet eller liknande uttryck ska tolkas som illustrativ och ska inte begränsa betydelsen av de ord som föregår dessa termer.

 

(e) Hänvisning till skrift, skriftligt eller skriftligen omfattar även e-post.

 

2. ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

 

2.1 När du ansöker om Medlemskap är du skyldig att lämna korrekta personuppgifter. Om du inte gör det kan ditt Medlemskap och eventuella senare transaktioner ogiltigförklaras. Ditt ansvar för att tillhandahålla korrekt information gäller löpande och du måste meddela Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp omedelbart om några uppgifter som du tillhandahåller i samband med ditt Medlemskap ändras.

 

2.2 Ditt medlemskap är personligt för dig. Du ansvarar för att se till att ingen annan (förutom i förekommande fall din personliga assistent) använder ditt Medlemskap.

 

2.3 Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med sekretesspolicyn för Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp. Mer information om denna ges i paragraf 10.1. Observera att all information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner som genomförs av oss eller vår utsedda tredjepartsleverantör av betalningstjänster krypteras med Secured Sockets Layer-teknik.

 

3. TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

 

3.1 Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska tillhandahålla Tjänsterna till Medlemmen under Medlemskapet i enlighet med Medlemmens särskilda Förfrågningar, med förbehåll för att Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp inte ska vara skyldiga att tillhandahålla eller möjliggöra tillhandahållande av varor och/eller tjänster som de helt efter eget godtycke anser kan bryta mot gällande lagar, standarder och/eller förordningar eller god smak och anständighet i den aktuella jurisdiktionen.

 

3.2 Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska göra alla rimliga ansträngningar för att tillmötesgå angivna datum för utförande, men sådana datum ska endast betraktas som uppskattningar och tiden ska inte vara avgörande för utförandet av några Tjänster.

 

3.3 Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska ha rätt att göra sådana ändringar av Tjänsterna som är nödvändiga för efterlevnad av gällande lagar eller säkerhetskrav, eller som inte väsentligt påverkar Tjänsternas art eller kvalitet, och Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska underrätta Medlemmen i alla sådana händelser.

 

3.4 Utanför normal arbetstid (eller som annars allt emellanåt kan krävas), kan frågor och/eller Förfrågningar från en Medlem omdirigeras till ett alternativt kontor hos Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp för hjälp. Vid sådana tillfällen kan tjänster komma att tillhandahållas på engelska.

 

3.5 Du bekräftar att Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp förbehåller sig rätten att ta emot provision då någon Leverantör tillhandahåller produkter eller tjänster.

 

3.6 Telefonsamtal till Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp kan övervakas eller spelas in i syften som gäller utbildning och kvalitetskontroll.

 

3.7 Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska tillhandahålla Tjänsterna med skälig aktsamhet och skicklighet och, så långt det rimligen är möjligt, i enlighet med dina Förfrågningar och rimliga anvisningar allt emellanåt.

 

3.8 Restauranger och klubbar:

 

(a) När du använder tjänsten för restaurangbokning godkänner du härmed att vi debiterar ditt Betalkort för eventuella depositioner som vi betalar å dina vägnar till restaurangen och som kan gå förlorade om du avbeställer bokningen.

 

(b) När du använder tjänsten för restaurangbokning godkänner du att om du avbeställer en restaurangbokning senare än 24 timmar innan bokningen infaller har du inte rätt till återbetalning av några belopp som har betalats för att säkerställa bokningen, och inte heller till återbetalning av någon bokningsdeposition.

 

(c) Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp förbehåller sig rätten att neka förfrågningar om restaurangbokning från en Medlem om Medlemmen upprepade gånger inte infinner sig till en bokning eller fortlöpande bryter mot avbokningsreglerna.

 

(d) Medlemmens tillträde till en klubbs lokaler medges alltid helt enligt klubbens Leverantörs godtycke, och Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska inte ha något ansvar för om en Medlem nekas tillträde till en klubb.

 

3.9 Biljetter:

 

(a) Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp kan eventuellt skaffa ”bästa biljetter” åt dig till utsålda evenemang genom något av dess biljettombud. Observera att genom att instruera Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp att skaffa sådana biljetter å dina vägnar samtycker du till att köpa biljetterna till ett pris över nominellt värde och till att den totala kostnaden kan inkludera en serviceavgift till Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp för vårt tillhandahållande av tjänsten att skaffa biljetterna åt dig. Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp är inte säljare av biljetterna och ansvarar inte för att din beställning uppfylls.

 

(b) För alla sådana biljetter och biljettombud (vilka är säljare med avseende på transaktionen) gäller egna villkor (som vi rekommenderar dig att läsa). I dessa villkor ingår troligen bestämmelser om att biljettförsäljningen är slutgiltig och att ingen återbetalning sker efter att köpet har genomförts. Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp kan inte göra någon sådan återbetalning eller ombesörja återbetalning å dina vägnar.

 

(c) Om en föreställning ställs in direkt av artisten eller promotorn kan det vara möjligt att få återbetalning av de aktuella biljetternas nominella värde.

 

(d) Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp, eller dess biljettombud, skickar biljetterna genom leveransombud till standardavgifter. Observera att Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp inte ansvarar för om något leveransombud inte levererar dina biljetter.

 

 

 

 

4. GÖRA EN FÖRFRÅGAN

 

4.1 En Medlem kan göra en Förfrågan per telefon (vilket inte omfattar SMS) eller e-post när Medlemmen är registrerad.

 

4.2 Medlemmen bör alltid kontakta sitt huvudkontor i första hand för att hantera alla Förfrågningar (inklusive internationella Förfrågningar).

 

4.3 Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp, som ska agera förnuftigt, förbehåller sig rätten att dra tillbaka vilken som helst av Tjänsterna och/eller att neka till att ta emot någon Förfrågan efter eget godtycke.

 

4.4 Om Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp inte kan, eller inte måste, behandla någon Förfrågan meddelas Medlemmen om detta så snart det rimligen är praktiskt möjligt.

 

4.5 Du intygar att alla upplysningar du lämnar till oss för bokning, beställning eller köp av produkter och tjänster är korrekta, att det Mastercard du allt emellanåt kan använda är ditt eget samt att du har tillräckliga medel för att täcka kostnaden för produkten eller tjänsten.

 

4.6 Upphandling eller tillhandahållande av vissa tjänster, produkter eller förmåner kan allt emellanåt av Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp beläggas med service- eller hanteringsavgifter (som du meddelas om i förväg och som kan variera mellan Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupps olika kontor). I sådana fall godkänner du härmed att Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp debiterar ditt Mastercard sådana hanteringsavgifter alternativt fakturerar dig för sådana avgifter.

 

5. AVBOKNING, ÅTERBETALNING OCH RETUR

 

5.1 Medlemmen bekräftar att det försäljningsavtal med avseende på leverans av varor och tjänster som uppstår till följd av en Förfrågan gäller mellan Medlemmen och den aktuella Leverantören, och att Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp inte är parter i detta avtal. Uppsägning av avtal gentemot Leverantörer ska tas upp direkt med respektive Leverantör och är underställd Leverantörens regler.

 

5.2 Om en Förfrågan om en specifik produkt eller tjänst inte är tillgänglig kan Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp erbjuda dig ersättningsprodukter eller -tjänster av liknande typ och standard. Du har rätt att efter eget godtycke neka till att ta emot sådana ersättningsprodukter och/eller -tjänster och begära full återbetalning om betalning till Leverantören redan har skett för den produkt eller tjänst som inte är tillgänglig.

 

5.3 Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska inte hållas ansvariga för felaktiga eller vilseledande beskrivningar.

 

5.4 Betalning för alla produkter och tjänster förfaller omedelbart efter att den aktuella Leverantören har godkänt beställningen.

 

5.5 Medlemmen bekräftar vidare att retur och byte av varor som Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp köper å dennes vägnar direkt av en Leverantör är underställda Leverantörens villkor och att retur eller byte av köpta varor inte alltid tillåts. I händelse av att Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ombes att köpa in en specifik vara för en Medlem ska Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp i förväg informera Medlemmen om den aktuella Leverantörens retur- och bytesvillkor. Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska inte ha något ansvar gentemot Medlemmen om en Leverantör inte godtar retur eller byte av en vara.

 

5.6 Det är Medlemmens eget ansvar att spara alla bevis på att en vara har returnerats till en Leverantör och vi rekommenderar att varan skickas med rekommenderad post eller på något annat sätt där det går att fastställa datum för avsändning och spåra returen.

 

5.7 Vi informerar dig när vi får vetskap om att en retur av en beställning har behandlats av en Leverantör.

 

5.8 När beställningar levereras utanför EU är eventuell tull eller moms inte återbetalningsbar genom Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp. Att återkräva sådana belopp faller helt på Medlemmens eget ansvar. Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ansvarar inte för artiklar som hålls i förvar av någon tull- eller gränsmyndighet.

 

5.9 För premiumleverans gäller att om Medlemmen inte finns på angiven leveransadress för att ta emot sin Beställning på utsatt tid kan Medlemmen ådra sig ytterligare kostnader för försök till omleverans av varorna.

 

6. LEVERANTÖRER

 

6.1 Leverantören ansvarar för att tillhandahålla de tjänster, produkter och Förmåner till dig som du allt emellanåt gör en Förfrågan om att vi ska beställa åt dig. Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska kommunicera med Leverantören å dina vägnar om det inte är lämpligare för dig att kontakta Leverantören direkt.

 

6.2 Leverantören kan tillämpa egna villkor som gäller i varje fall då den aktuella Leverantören tillhandahåller varor och/eller tjänster till dig. Sådana villkor är bindande för dig från beställningstillfället.

 

6.3 Vid beställning av en produkt eller tjänst eller vid åtkomst av en Förmån kan du behöva ange uppgifter för ditt Mastercard. Om du begär och godkänner att Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp använder ditt Mastercard för att betala en Leverantör för produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp inte på något sätt ska ansvara för, eller ha några skyldigheter i fråga om, användningen av ditt Mastercard under förutsättning att Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp handlar i enlighet med de anvisningar som du lämnar i samband därmed.

 

6.4 Du bekräftar att Förmånerna tillhandahålls i mån av tillgång och allt emellanåt kan ändras utan meddelande.

 

7. ANSVARSBEGRÄNSNING

 

7.1 Ingenting i dessa villkor ska begränsa eller utesluta Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupps ansvar för:

 

(a) dödsfall eller personskada orsakad av dess vårdslöshet eller vårdslöshet av dess anställda, ombud eller underleverantörer

 

(b) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, eller

 

(c) överträdelse av de villkor som anges i avsnitt 2 av Supply of Goods and Services Act 1982 (Storbritannien) (om äganderätt och tyst besittning).

 

7.2 Med förbehåll för paragraf 7.1:

 

(a) Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska inte ansvara gentemot Medlemmen, vare sig genom avtalsbrott, skadeståndsgrundande handling (inklusive försumlighet), överträdelse av lagstadgad skyldighet eller något annat, för förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, utarmning av goodwill och/eller liknande förluster, förlust av förväntade besparingar, förlust av varor, förlust av kontrakt, förlust av användning av eller skada på data eller information, vare sig direkt eller indirekt, eller för någon särskild, indirekt, följd- eller rent ekonomisk förlust, kostnad, skada, utgift eller avgift som uppstår under eller i samband med Medlemskapet, och

 

7.3 Ditt avtal om leverans av produkter eller tjänster träffas endast med den aktuella Leverantören. Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp agerar som ombud för Leverantören och alla dina rättigheter och rättsmedel gäller, såvida ingenting annat uttryckligen anges, gentemot Leverantören.

 

7.4 Du bekräftar att varje avtal som du träffar med någon Leverantör är ett fristående avtal. Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp friskriver sig härmed från allt ansvar för varje handling eller underlåtenhet att handla av någon Leverantör samt eventuella förluster som du ådrar dig till följd av någon Leverantörs handling eller underlåtenhet att handla, oavsett om det ombesörjs genom Quintessentially (eller UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp.

 

7.5 Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska inte ha något ansvar gentemot dig för förlust, skada, utgift eller annat yrkande på kompensation som uppstår genom Förfrågningar eller andra anvisningar som du lämnar och som är ofullständiga, inkorrekta eller felaktiga eller som inkommer för sent eller inte inkommer alls.

 

7.6 Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp ska inte ansvara gentemot dig eller anses ha överträtt dessa villkor vid försening av uppfyllandet eller underlåtenhet att uppfylla någon av Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupps skyldigheter i förhållande till tjänsterna om förseningen eller underlåtenheten orsakas av någonting som ligger utanför Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupps rimliga kontroll.

 

7.7 Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor undantas alla garantier, betingelser och andra bestämmelser som antyds genom skriven rätt eller sedvanerätt från dessa Villkor i den högsta utsträckning som är tillåten enligt lag.

 

7.8 Denna paragraf 8 ska överleva uppsägning av dessa Villkor.

 

8. IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPSÄGNING

 

8.1 Dessa villkor träder i kraft och är bindande för Medlemmen och Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp från det att Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp godkänner ditt Medlemskap. Dessa villkor ska gälla under hela tiden för ditt Medlemskap och ska endast upphöra att gälla om ditt Medlemskap går ut eller sägs upp. Du samtycker till att dina rättigheter och rättsmedel enligt dessa Villkor endast ska gälla gentemot Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp och inte gentemot någon annan enhet.

 

9. ALLMÄNT

 

9.1 Sekretess och uppgiftsskydd

 

Tjänsterna och ditt Medlemskap är underställda Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupps sekretesspolicy, som är införlivad i dessa Villkor och som vid alla tillfällen gäller i förhållande till uppgifter som vi samlar in från dig.

 

9.2 Överlåtelse och underentreprenad:

 

(a) Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp kan när som helst tilldela, överföra, ålägga, lägga ut på entreprenad eller på annat sätt handla med alla eller vissa av sina rättigheter enligt dessa Villkor, och kan lägga ut på entreprenad eller delegera alla sina skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part eller ombud.

 

(b) Medlemmen får inte utan på förhand inhämtat skriftligt tillstånd av Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp överlåta, överföra, ålägga, lägga ut på entreprenad eller på något annat sätt handla med alla eller vissa av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

 

9.3 Avstående:

(a) Avstående från någon rättighet enligt dessa Villkor gäller endast om det sker skriftligen och ska inte anses utgöra något avstående i fråga om eventuell senare överträdelse eller underlåtelse. En parts underlåtelse eller försening av att utöva någon rättighet eller något rättsmedel enligt dessa Villkor eller enligt lag ska inte utgöra något avstående från denna eller någon annan rättighet eller detta eller något annat rättsmedel och ska inte heller utesluta eller begränsa vidare utövande av denna/detta. Inget enda eller delvis utövande av sådan rättighet eller sådant rättsmedel ska utesluta eller begränsa vidare utövande av denna eller annan rättighet eller detta eller annat rättsmedel.

(b) Om ingenting annat specifikt anges är alla rättigheter enligt dessa Villkor kumulativa och utesluter inte lagstadgade rättigheter.

 

9.4 Avskiljande:

 

(a) Om en domstol eller annan behörig myndighet finner att någon bestämmelse i dessa Villkor (eller en del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller ej verkställbar, ska den bestämmelsen eller delen av en bestämmelse i den utsträckning som krävs anses raderad, och giltigheten och verkställbarheten för övriga bestämmelser i dessa Villkor förbli opåverkade.

 

(b) Om någon ogiltig, ej verkställbar eller olaglig bestämmelse i dessa villkor skulle vara giltig, verkställbar och laglig om någon del av den raderades, ska bestämmelsen tillämpas med den minsta ändring som krävs för att göra den laglig, giltig och verkställbar.

 

9.5 Ändringar: Quintessentially (UK) Limited och medlemmar i dess företagsgrupp kan allt emellanåt komma att ändra dessa villkor och kommer att meddelas i god tid om eventuella ändringar av din kortutgivare. Genom att fortsätta använda ditt Medlemskap godkänner du sådana ändringar av dessa Villkor.

 

9.6 Inget kommanditbolag: Ingenting i dessa Villkor är avsett att, eller ska anses, bilda ett kommanditbolag eller samriskbolag av något slag mellan några av parterna, och ska inte heller utse någon part till ombud för en annan part i något syfte. Ingen part ska ha rätt att handla som ombud för, eller binda, den andra parten på något sätt.

 

9.7 Tredje part: Ingen person som inte är part i dessa Villkor ska ha några rättigheter enligt eller i samband med dem.

 

9.8 Gällande lag och jurisdiktion: Dessa villkor, och alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dem eller deras ämne eller bildande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller anspråk), ska styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag och parterna underkastar sig oåterkalleligen domstolarna i England och Wales enskilda domsrätt.

 


 

Del B: SEKRETESSPOLICY